วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนของฉัน

ข้าจะเชิด ศักดิ์ศรีของ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ด้วยสัจจะ ปฎิญาณ อันยิ่งใหญ่
ประกาศกล้า สถาบัน อันเกรียงไกร
เพราะ ข้าคือ ขอนแก่นวิทย์ นั้นไซร้ไม่เปลี่ยนแปลง

           คงจะไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการที่จะพัฒนาคนนั้น ต้องเริ่มจากการศึกษาหาความรู้และการที่จะพัฒนาคนให้มีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้นนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะทำให้คุณภาพของคนในสังคมให้มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ หากเราลองหันกลับมามองปัญหาที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ก็จะพบว่าต้นเหตุของปัญหาส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากการที่ผู้คนขาดการศึกษาอย่างเพียงพอ และใช้อารมณ์ของตนเองในการตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นและสุดท้ายก็ไม่ก่อให้เกิดผลดีกับใคร หากแต่เพียงใช้ความคิดในการแก้ปัญหาก็ย่อมที่จะได้ทางออกที่ดีกว่าอย่างแน่นอน ในปัจจุบัน โรงเรียน ก็คือ สถานที่ให้ความรู้แก่คนทั่วไป แต่ส่วนใหญ่คงจะเจาะจงไปที่เด็กและเยาวชนเสียมากกว่า เพราะในอนาคตเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ หากมีความรู้ ความสามารถ ก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ พร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง โรงเรียนจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน แต่สำหรับข้าพเจ้าแล้วโรงเรียน คำ ๆ นี้เป็นได้มากกว่าสถานที่ ที่จะมาศึกษาหาความรู้อย่างแน่นอน
โรงเรียนของข้าพเจ้าชื่อ โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งแรก ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่7 ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2470 คำว่า "ขอนแก่นวิทยายน" เป็นการประสมกันของคำว่า "ขอนแก่น" และ "วิทยายน" ซึ่งวิทยายนนี้ เกิดจากการสนธิกันระหว่าง "วิทยา" แปลว่า วิชาความรู้ และคำว่า "อายน" หมายถึง เข้าถึง เข้าสู่ ดังนั้น "ขอนแก่นวิทยายน" จึงแปลรวมกันได้ความหมายว่า "สถานที่ที่เข้าถึงความรู้แห่งขอนแก่น" นั่นเอง กว่า 6 ปีที่ข้าพเจ้าได้เรียนที่นี้ โรงเรียน เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของข้าพเจ้า ที่หล่อหลอมให้ข้าพเจ้า เป็นคนดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ ยัง ให้มุมมองการใช้ชีวิตในหลายรูปแบบอีกด้วย อาทิ เช่น การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยจากการจัดกีฬาสีโรงเรียน ความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจ จากโครงการ คนดีศรี ว.ย. นอกจากนี้ยังให้ความรู้เพิ่มเติม ที่เราสามารถนำไปต่อยอดใช้ในอนาคต จากการโครงการ เพื่อนสอนเพื่อนและพี่สอนน้อง และ ทุก ๆ วันสำคัญ และวันพระโรงเรียนจะนิมนต์พระ มาให้เราได้ตักบาตร เพื่อสืบทอดซึ่งศาสนาประจำชาติของตนให้คงอยู่ต่อไป และในขณะเดียวกันก็เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความอ่อนโยนไปในตัวด้วย ที่โรงเรียนได้ปลูกฝังนักเรียนให้ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนหมู่มากได้อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โรงเรียนของข้าพเจ้าจึงเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ อยู่มากมายแต่สิ่งที่ทุกคนมีอยู่เหมือนกัน ก็คือ คุณธรรมดี ๆที่มีอยู่ในใจ และความรักต่อสถาบันดี ๆ แห่งนี้เสมอไป

          ในชีวิตข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลา รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยอันร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของกษัตริย์อันเป็นที่รักของประชาชน และรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขอนแก่นวิทยายน สถาบันผู้ให้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรมที่จะอยู่ติดตัวของข้าพเจ้าไปตลอดชีวิต สถาบันที่สร้างคนดีให้กับสังคมอย่างมากมาย สมแล้วกับคำขวัญประจำโรงเรียนที่ว่า

ความรู้ดี มีจรรยา กีฬาเด่น ดนตรีดัง